Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 23 February 2024.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

  • COMPONENTA (Click aici)
  • ATRIBUTIILE CONSILIERILOR
  • RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIERI(Click aici)
  • REGULAMENT DE FUNCTIONARE(Click aici)
  • HOTARARI DE CONSILIU(Click aici)
  • SEDINTE DE CONSILIU(Click aici)
  • COMISII DE SPECIALITATE(Click aici)
  • PROCESE VERBALE DE SEDINTE(Click aici)
  • DECLARATII DE AVERE SI INTERESE(Click aici)
  • ATRIBUTIILE CONSILIERILOR

Atribuţiileconsiliului local conform art. 36 din Legeanr. 215/2001/A privindadministratiapublicalocala, modificatasunt :

  1. ) Consiliul local are initiativaşihotărăşte, in condiţiilelegii, in toateproblemele de interes local, cu excepţiacelor care sunt date prinlege in competentaaltorautorităţi ale administraţieipublice locale saucentrale.

  2. ) Consiliul local exercitaurmătoarelecategorii de atribuţii:
a) atribuţiiprivindorganizareaşifuncţionareaaparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilorşiserviciilorpublice de interes local şi ale societăţilorcomercialeşiregiilorautonome de interes local;
b) atribuţiiprivinddezvoltareaeconomico-socialăşi de mediu a comunei, oraşuluisaumunicipiului;
c) atribuţiiprivindadministrareadomeniului public şiprivat al comunei, oraşuluisaumunicipiului;
d) atribuţiiprivindgestionareaserviciilorfurnizatecătrecetăţeni;
e) atribuţiiprivindcooperareainterinstitutionalape plan intern şi extern. 

  3. ) in exercitareaatribuţiilorprevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aprobastatutulcomunei, oraşuluisaumunicipiului, precumşiregulamentul de organizareşifuncţionare a consiliului local;
b) aproba, in condiţiilelegii, la propunereaprimarului, infiinţarea, organizareaşistatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilorşiserviciilorpublice de interes local, precumşireorganizareaşistatul de funcţii ale regiilorautonome de interes local;
c) exercita, in numeleunităţiiadministrativ-teritoriale, toatedrepturileşiobligaţiilecorespunzătoareparticipatiilordeţinute la societăţicomercialesauregiiautonome, in condiţiilelegii.

  4. ) in exercitareaatribuţiilorprevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aproba, la propunereaprimarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezerveibugetareşicontul de incheiere a exerciţiuluibugetar;
b) aproba, la propunereaprimarului, contractareaşi/saugarantarea ?mprumuturilor, precumşicontractarea de datoriepublicalocalăprinemisiuni de titluri de valoare, in numeleunităţiiadministrativ-teritoriale, in condiţiilelegii;
c) stabileşteşiaprobaimpoziteleşitaxele locale, in condiţiilelegii;
d) aproba, la propunereaprimarului, documentaţiiletehnico-economicepentrulucrările de investiţii de interes local, in condiţiilelegii;
e) aprobastrategiileprivinddezvoltareaeconomică, socialăşi de mediu a unităţiiadministrativ-teritoriale; 
f) asigurarealizarealucrărilorşiiamăsurilenecesareimplementariişiconformarii cu prevederileangajamentelorasumate in procesul de integrareeuropeană in domeniulprotecţieimediuluişigospodăririiapelorpentruserviciilefurnizatecetăţenilor.

  5. ) in exercitareaatribuţiilorprevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotărăştedarea in administrare, concesionareasauinchiriereabunurilorproprietatepublica a comunei, oraşuluisaumunicipiului, dupăcaz, precumşi a serviciilorpublice de interes local, in condiţiilelegii;
b) hotărăştevinzarea, concesionareasauinchiriereabunurilorproprietateprivată a comunei, oraşuluisaumunicipiului, dupăcaz, in condiţiilelegii; 
c) avizeazăsauaproba, in condiţiilelegii, documentaţiile de amenajare a teritoriuluişi urbanism ale localităţilor;
d) atribuiesauschimba, in conditiilelegii, denumiri de străzi, de pieţeşi de obiective de interes public local.

  6. ) in exercitareaatribuţiilorprevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigura, potrivitcompetentelor sale şi in condiţiilelegii, cadrulnecesarpentrufurnizareaserviciilorpublice de interes local privind:
    1. educaţia;
    2. serviciilesocialepentruprotecţiacopilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelorvarstnice, a familieişi a altorpersoanesaugrupuriaflate in nevoiesocială
    3. sănătatea;
    4. cultura;
    5. tineretul;
    6. sportul;
    7. ordineapublica;
    8. situaţiile de urgenta;
    9. protecţiaşirefacereamediului;
    10. conservarea, restaurareaşipunerea in valoare a monumenteloristoriceşi de arhitectura, a parcurilor, gradinilorpubliceşirezervaţiilornaturale;
    11. dezvoltarearurală;
    12. evidentapersoanelor;
    13. podurileşidrumurilepublice;
    14. serviciilecomunitare de utilitatepublica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energietermica, iluminat public şi transport public local, dupăcaz;
    15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamarşi de prim ajutor;
    16. activităţile de administraţie social-comunitara;
    17. locuintelesocialeşicelelalteunităţi locative aflate in proprietateaunităţiiadministrativ-teritorialesau in administrareasa;
    18. punerea in valoare, in interesulcomunităţii locale, a resurselornaturale de perazaunităţiiadministrativ-teritoriale;
    19. alteserviciipublicestabiliteprinlege;
b) hotărăşteacordareaunorsporurişialtorfacilităţi, potrivitlegii, personaluluisanitarşi didactic; 
c) sprijină, in condiţiilelegii, activitateacultelorreligioase;
d) poatesolicitainformărişirapoarte de la primar, viceprimarşi de la şefiiorganismelorprestatoare de serviciipubliceşi de utilitatepublica de interes local; 
e) aprobaconstruirealocuinţelorsociale, criteriilepentrurepartizarealocuinţelorsocialeşi a utilităţilor locative aflate in proprietateasau in administrareasa;
f) poatesolicitainformărişirapoartespecifice de la primarşi de la şefiiorganismelorprestatoare de serviciipubliceşi de utilitatepublica de interes local.

  7. ) in exercitareaatribuţiilorprevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotărăşte, in condiţiilelegii, cooperareasauasocierea cu persoanejuridiceromanesaustrăine, in vedereafinanţăriişirealizării in comun a unoracţiuni, lucrări, serviciisauproiecte de interes public local; 
b) hotărăşte, in condiţiilelegii, infratireacomunei, oraşuluisaumunicipiului cu unităţiadministrativ-teritoriale din altetari;
c) hotărăşte, in condiţiilelegii, cooperareasauasocierea cu alteunităţiadministrativ-teritoriale din ţarasau din străinătate, precumşiaderarea la asociaţiinaţionaleşiinternaţionale ale autorităţiloradministraţieipublice locale, in vedereapromovăriiunorinteresecomune.

  8.) Consiliul local poateconferipersoanelorfiziceromanesaustrăine cu meritedeosebitetitlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşuluisaumunicipiului, in bazaunuiregulamentpropriu. Prinacestregulament se stabilescşicondiţiileretrageriititluluiconferit.

  9.) Consiliul local indeplineşteoricealteatribuţiistabiliteprinlege.

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 121 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech