Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 02 December 2023.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

- INFORMATII DE INTERES PUBLIC -

 1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI

       A. Legislația privind organizarea și funcționarea Primăriei și Consiliului local:

 • Constituția României
 • Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța de urgență nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare
 • Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată
 • Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru publicarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare
 • Codul civil al României aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare
 • Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (r4), cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 119/1996 ci privire la actele de stare civilă, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.333/2003 cu privire la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităților publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupției, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea fondului funciar 18/1991 rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, cu modificările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările ulterioare

          B. Acte normative cu impact asupra activității:

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petiţiilor, cu modificările ulterioare
 • Ordonanța Guvernului nr. 80/2003 privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor, cu modificările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaților
 • Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare
 • Ordinul nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/2020, publicat în MOR, Partea I, nr. 307 din 13 aprilie 2020 privind aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020 – 2024
 • Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice
 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI
 2. Structura organizatorică – aprobată prin HCL nr. 35/2023.
 3. Atribuţiile departamentelor – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului – aprobat ca anexa nr.1 la HCL nr.11/2021
 4. Programul de funcţionare:

De luni până vineri între orele 8,00- 16,30

 1. Programul de audienţe:
 • Primar: - miercuri între orele10-14
 • Viceprimar: - joi între orele 10-14;
 • Secretar: - vineri între orele 10 -14.
 1. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

primar – NELU MANOLE CARAGATA
viceprimar – OVIDIU FLOCEA
secretar – STEREA CAMELIA

Persoană responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:

ADRIANA TIFUI – consilier personal al primarului

 1. COORDONATELE DE CONTACT ALE PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI

Denumire: Primăria Comunei Poienesti 

Sediul: comuna Poienesti , str.Principală nr. 3

Tel.   0235/347082

Fax.  0235/347058

cod postal: 737415

E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

site: http://comuna-poienesti.ro

 1. SURSELE DE FINANŢARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL, se pot consulta la sediul instituţiei
 2. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completăriole ulterioare:
- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Poienesti;
- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Comunei Poienesti
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Poienesti şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
-Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Poienesti, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
-Sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil;
-Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei;
-Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii; -Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 1. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

- hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Poienesti;
- dispoziţii emise de Primarul comunei Poienesti;
- autorizaţii de funcţionare;
- adeverinţe;
- acorduri;
- avize;
- autorizaţii de demolare;
- autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
- certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
- certificat de producător agricol
- certificat fiscal
- contracte de închiriere
- contracte de concesiune
- contracte privind achiziţiile publice
- documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
- documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor - clădiri şi terenuri - aflate în proprietatea comunei Poienesti
- documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Poienesti
- documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
- rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
- documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare
- regulamentul local de urbanism
- autorizaţii de construire
- certificate de urbanism
- procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor 
- avize privind racordurile la reţelele edilitare
- procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
- procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
- raportări statistice, evidente pe categorii de probleme
- state de funcţii
- state de personal
- contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
- dosare de personal
- dosare profesionale
- carnete de muncă
- planul de protecţie civilă
- planul de apărare împotriva dezastrelor
- planul cu principalele activităţi de protecţie civilă
- planul dezvoltării bazei materiale
- planul pregătirii de protecţie civila
- planul de organizare de protecţie civilă

 1. MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE – sunt prevăzute în art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001.

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 200 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech