Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 31 May 2023.

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

- INFORMATII DE INTERES PUBLIC -

 1.  ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI
 • • Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
  • Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
  • Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
 1.  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI
 2. Structura organizatorică – aprobată prin HCL nr. 3/26.01.2018.
 3. Atribuţiile departamentelor – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului – aprobat prin D I S P O Z I Ţ I A Nr.414 din 07.12.2012
 4. Programul de funcţionare:

De luni până vineri între orele 8,00- 16,30

 1. Programul de audienţe:
 • Primar: - miercuri între orele10-14
 • Viceprimar: - joi între orele 10-14;
 • Secretar: - vineri între orele 10 -14.
 1.  NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

primar – NELU MANOLE CARAGATA
viceprimar – OVIDIU FLOCEA
secretar – CECILIA CIOBANU

Persoană responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:

ADRIANA TIFUI – consilier personal al primarului

 1.  COORDONATELE DE CONTACT ALE PRIMĂRIEI COMUNEI POIENESTI

Denumire: Primăria Comunei Poienesti 

Sediul: Poienesti , str.Principală , nr. 1

Tel.   0235/347082

Fax.  0235/347058

cod postal: 737415

E-mail ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comuna Poienești, Vaslui - Wikipedia

http://comuna-poienesti.ro/index.php/contact

 

 1. SURSELE DE FINANŢARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL, se pot consulta la sediul instituţiei
 2. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completăriole ulterioare:
- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Comunei Poienesti;
- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Comunei Poienesti
- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Comunei Poienesti şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
-Coordonatele de contact ale Primăriei Comunei Poienesti, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
-Sursele de finanţare, bugetul şi bilanţul contabil;
-Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei;
-Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii; -Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 1. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

- hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Poienesti;
- dispoziţii emise de Primarul comunei Poienesti;
- autorizaţii de funcţionare;
- adeverinţe;
- acorduri;
- avize;
- autorizaţii de demolare;
- autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
- certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
- certificat de producător agricol
- certificat fiscal
- contracte de închiriere
- contracte de concesiune
- contracte privind achiziţiile publice
- documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
- documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor - clădiri şi terenuri - aflate în proprietatea comunei Poienesti
- documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Poienesti
- documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
- rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
- documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism - PUG, PUZ, PUD - planuri de amenajare
- regulamentul local de urbanism
- autorizaţii de construire
- certificate de urbanism
- procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor 
- avize privind racordurile la reţelele edilitare
- procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
- procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
- raportări statistice, evidente pe categorii de probleme
- state de funcţii
- state de personal
- contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
- dosare de personal
- dosare profesionale
- carnete de muncă
- planul de protecţie civilă
- planul de apărare împotriva dezastrelor
- planul cu principalele activităţi de protecţie civilă
- planul dezvoltării bazei materiale
- planul pregătirii de protecţie civila
- planul de organizare de protecţie civilă

 1.  MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE – sunt prevăzute în art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001, privind liberal acces la informaţiile de interes public.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, acesta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001.

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 7 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech