Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 02 December 2023.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Impozite şi taxe locale

Persoanele fizice şi persoanele juridice prevăzute de titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi de HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în calitatea lor de contribuabil, au obligaţia să contribuie prin impozitele şi taxele locale stabilite de consiliul local, îintre limitele şi în condiţiile legii, la cheltuielile publice locale.

Obligaţiile contribuabililor :

 • să depună declaraţii la serviciile de specialitate din cadrul D.E.F. în termen de 30 de zile de la data dobândirii bunurilor impozabile sau , atunci când la acestea au intervenit schimbări ce conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate (nedeclararea sau depăşirea termenului reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform legii);
 • să achite taxele şi impozitele în termenul legal (în caz contrar se calculează majorări de întârziere, reglementate prin acte normative). D.E.F. colectează şi alte obligaţii băneşti nepatrimoniale (taxe pentru eliberarea de: viză-autorizaţie de funcţionare, autorizaţie de construire, certificat de urbanism, pentru regularizarea autorizaţiei de construcţie, pentru licenţele de taxi; timbru fiscal, timbru judiciar, timbru pentru acte de stare civilă; înscriere autovehicule şi remorci; pentru număr provizoriu de înmatriculare; pentru examen auto etc; amenzi; penalităţi; amenzi de circulaţie; venituri din concesiuni, chirii, asocieri).
  Resursele financiare colectate sunt întrebuinţate în întregime de către autorităţile administraţiei publice locale pentru executarea atribuţiilor şi responsabilitatilor acestora, în condiţiile legii.
 • SCUTIRI DE LA PLATA TAXELOR SI IMPOZITELOR

 

 • CERERE ;
 • DECLARATIE
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ACTUALIZAT ;
 • DUPA CAZ :
 • LEGITIMAŢIA DE VETERAN (văduvă de veteran) de război - conform Legii nr. 44/1994 ;
 • CERTIFICAT DE REVOLUŢIONAR ŞI BREVET CONFORM LEGII NR. 42/1990 ;
 • DECIZIA DIRECŢIEI GENERALE DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ - conform Decretului Lege nr. 118/1990 completat de Legea nr. 189 /2000 ;
 • CERTIFICATUL DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP SAU INVALIDITATE;
 • BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE;

Cine poate beneficia de scutiri fiscale?


Conform HCL nr. 55/27.05.2004 , persoanele fizice cu venituri mici , care beneficiaza de facilitati fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe cladiri sau teren,pentru proprietatea situata la adresa de domiciliu , pe baza de cerere ,sunt :

 • minorii, mostenitori ai unor imobile, aflati sub tutela, plasament familial, incredintare ;
 • persoanele fizice care intr-un an beneficiaza numai de indemnizatie de somaj si/sau ajutor social, alocatie de sprijin;
 • persoanele varstnice, singure, fara apartinatori, care se incadreaza in prevederile Legii nr. 416/2001;
 • personalul armatei – cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv, pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, conform Legii 227/2015 si Legea 111/2007.

Persoanele fizice enumerate mai sus beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale:

 • scutirea de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren in procent de 100% in cazul unor venituri nete totale mai mici de limita stabilita pentru venitul minim garantat.
 • reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren in cazul unor venituri nete totale pe proprietate situate intre venitul minim garantat si salariul minim net pe economie.

Actele necesare scutirii sau reducerii de impozit pe cladiri sau teren in baza HCL nr. 55/27.05.2004 sunt :

 • cere tip ;
 • declaratie tip pe proprie raspundere privind venitul net realizat ;
 • act de proprietate(extras de carte funciara avand o vechime mai mica de 30 de zile, contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor);
 • dovada de la Serviciul stare civila si autoritate tutelara din cadrul Primariei in cazul persoanelor varstnice cu venituri mici ;
 • cuponul de pensie din luna precedenta ;
 • orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii ;
 • buletin sau carte de identitate.

Important ! 


Scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice şi doar terenului aferent clădirii utilizate ca domiciliu.

Pentru mijloacele de transport se aplică doar pentru un mijloc de transport înregistrat la adresa de domiciliu a contribuabilului la alegerea acestuia.

 Scutirea de la plata impozitului se aplică începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.Toate actele se depun în original şi în copie actele originale nu se reţin.
Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri,terenuri şi, mijloacele de transport la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.
Obligaţia de a depune declaraţiile fiscale revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri şi terenuri sau intervin schimbări privind domiciliul fiscal.

ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ AUTOTURISM ADUS DIN STRĂINĂTATE

 

 • Declaratia de impunere tip :

-autoturisme şi autovehicole cu masa totală maximă sub 12 tone

 • autovehicole cu masa totală maximă peste 12 tone
 • mijloace de transport pe apă
 • Copie carte de identitate a mijlocului de transport
 • Actul de dobândire în original + 2 fotocopii cu mentiunea “conform cu originalul”; copii ale actului de dobândire tradus în limba română de către un traducător autorizat (art.468 Cod Fiscal, pct.101 Norme de aplicare)
 • Adeverinta RAR in cazul mijloacelor de transport cu masa maxima autorizata peste 12 tone (art.470 Cod Fiscal, pct.116, alin.4, pentru atestarea tipului de suspensie);
 • Copia actului de identitate administrator/ împuternicit + împuternicire depunere declarație
 • Copia Certificatului de înregistrare (C.U.I./C.I.F.) – în cazul primei declarații de impunere
 • Fișa de înmatriculare

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune în copie şi vor purta menţiunea “Conform cu originalul” cu semnătura olografă a contribuabilului !

ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ AUTOTURISM ÎNMATRICULAT ÎN ROMÂNIA

 

 • Cerere tipizată – declarație de impunere
 • Contract vânzare cumpărare, contract moştenitor, contract leasing, contract donaţie ,vizate de primăria vânzătorului– 3 exemplare
 • Copie carte identitate autoturism;
 • Copie C.I. ( carte identitate/buletin persoană ) cumpărător
 • Fisa de înmatriculare in original

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune în copie şi vor purta menţiunea “Conform cu originalul” cu semnătura olografă a contribuabilului !

ACTE NECESARE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ AUTOTURISM

 

 • Declaraţie de scoatere din evidență
 • contract vânzare cumpărare în cazul vânzării autoturismului – 5 exemplare
 • sau contract donație, certificat moștenitor - după caz,
 • sau certificat de radiere sau certificat de distrugere,
 • Copie act de identitate CI vânzător, cumpărător,
 • Fișa de înmatriculare.

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ACTE NECESARE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ AUTOTURISM LA CERERE

 • Declaraţie de scoatere din evidență
 • Certificatul de radiere emis de serviciul înmatriculări auto

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ACTE NECESARE SCOATERE DIN EVIDENTA AUTOTURISM program rabla

 • Cerere tipizată în vederea obţinerii certificatului fiscal,
 • Fisa de înmatriculare (birou de copiat acte)
 • Certificat radiere emis de serviciul înmatriculări auto

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ IMOBIL DOBÂNDIT PRIN CONSTRUIRE

 

 • Declaraţie de impunere tipizată pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
 • Copia actului de identitate (administrator ) ;
 • Împuternicire din partea administratorului pentru persoana care depune declarația;
 • Copia certificatului de înregistrre ( C.U.I./C.I.F )- în cazul primei declarări;
 • Copie autorizaţie construire;
 • Balanţă de verificare din lună în care a fost înregistrat imobilul;
 • Nota contabilă; üProces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • Proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;
 • Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)

ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ IMOBIL DOBÂNDIT PRIN CONTRACT VÂNZARE CUMPĂRARE, DONAŢIE

 • Declaratie pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
 • Contract vânzare cumpărare, donație, întreținere, certificat moștenitor, sentințăjudecătorească definitivă, proces verbal de licitație, respectiv adjudecare, după caz;
 • Copie carte identitate proprietar/coproprietar, C.I.
 • SCHIŢA IMOBILULUI -din care sa rezulte supratafa utilăşi construită desfaşurată a imobilului;
 • Certificat de Performanță Energetică – pagina clasificare energetică;
 • Copie extras CF în anumite cazuri;
 • Declarație specială în cazul deținerii mai multor proprietăți pentru clădirile dobândite înainte de 30 noiembrie 2015;
 • ANEXA la declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice nerezidente;

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ

* În cazul dobândirii unui imobil de la o societate comercială se depune și planul construcției pe fiecare nivel;

* Pentru clădirile nerezidențiale:

 1. A) raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;
 2. B) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 3. C) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Important !

Toate actele se depun în original şi în copie; actele originale nu se reţin.

Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri,terenuri şi, mijloacele de transport la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.

Obligaţia de a depune declaraţiile fiscale revine deopotrivăşi contribuabililor care înstrăinează clădiri şi terenuri sau intervin schimbări privind domiciliul fiscal

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 194 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech