Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Poienesti, judetul Vaslui
Ultima modificare: 02 December 2023.

Venitul minim de incluziune

Venitul mininm de incluziune

Venitul Minim de Incluziune

Acord privind serviciile de asistență tehnică rambursabile pentru sprijinirea operaționalizării reformelor în materie de protecție socială în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (P178551)

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

1.Afis VMI

2.Pliant VMIPliant VMI

3.Declaratie pe propria raspundereDeclaratie pe propria raspundere

4.Acord prelucrare date personaleAcord prelucrare date personale

5.Anexa-2-Anexa-nr.-4 Lista-Bunurilor

6.ANEXA-8-la-normele-metodologice-Angajament-de-plata

7.Legea-196-2016-valab.-30.06.2023

8.Norme-metodologice-HG-1154-2022-valab.-26.05.2023

9.Pliant Venitul-minim-de-incluziunePliant Venitul-minim-de-incluziune

Structura A.P.

ap

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

CL

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

contabil

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

avere

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

PRIMAR:NELU MANOLE CARAGAȚĂ

 

· ROLUL ȘI ATRIBUTIILE PRIMARULUI (vezi mai jos)

 

Contact

Adresa: str.Principală nr.1

Telefon: 0235-347082

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

primar.jpeg

“Ca primar poți avea tot ce vrei pentru cetatenii tai, dacă pui inimă și suflet în tot ceea ce faci.”

Despre primar

S-a născut pe 4 Iulie1972, în satul Poienești din comuna Poienești, loc în care trăiește alături de familie sa și pe care îl cosideră un “colț de rai”.

S-a format în această comună și a învățat de copil ce înseamnă iubirea pentru comunitate, dorindu-și în permanență să contribuie la dezvoltarea și promovarea locului natal.

Statutul în administratia publică:

Ales în funcția de primar la alegerile locale din 8 mai 2016, reales in functia de primar la alegerile locale din anul 2020.

· Ultimele comunicate ale Primarului(apasa aici)

Rolul primarului

Primarul şi Consiliul Local funcţionează ca autoritatea administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comună, în condiţiile legii. 

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică.

Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

Atribuțiile primarului

Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
• atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
• atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
• atribuţii referitoare la bugetul local;
• atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
• alte atribuţii stabilite prin lege.

 PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

ART. 63 (1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
  a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;
  b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
  c) atribuţii referitoare la bugetul local;
  d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
  e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara şi asigura funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
  a) prezintă consiliului local, in primul trimestru, un raport annual privind starea economică, social şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
  b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
  c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, social şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
  a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;
  b) intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
  c) iniţiază, in condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi şi emiterea de titluri de valoare in numele unităţii administrativ-teritoriale;
  d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat şi a sediului secundar.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
  b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenta;
  c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea in concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
  d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
  e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi incetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, in condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
  f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
  g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date in competenta sa prin lege şi alte acte normative;
  h) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, avand anexat contractul de management.

ART. 64 (1) In exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelara şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului in comuna in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART. 65 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.
ART. 66 (1) Primarii comunelor pot angaja, in limita numărului maxim de posturi aprobate, un consilier personal.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) isi desfăşoară activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.

 

 

strategic logo

sisop

Cine e online 

We have 202 guests and no members online

Proiect POCU

Untitled

Masuri finantare

Submasura 6.1 Diaspora fermieri

Submasura 6.1 Diaspora

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech